ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษกเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และ
อัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง - ท่าเรือ  สายบางนา - ท่าเรือ และสาย
ดาวคะนองท่าเรือ-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์) เป็นทาง
ต้อง
เสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
พิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบิน
สุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์กับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางต้องเสีย
ค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดให้ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่
ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช
เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย แก่ทางพิเศษ
หรือการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และปฏิบัติในการขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง ติดหรือตั้งป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทาง ๕๐ เมตร จากเขตทางพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษ
ฉลองรัชเนื่องจากการเปิดทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ ฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๐

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดใช้ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๑

ประกาศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช
และทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓

ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๔

ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๕

ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสาย
ดินแดง - ท่าเรือ  สายบางนา - ท่าเรือ สายดาวคะนอง - ท่าเรือ  สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่  สายพญาไท - ศรีนครินทร์ และ
สายรามอินทรา - อาจณรงค์ ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๖

ข้อ บังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสาย
ดินแดง - ท่าเรือ  สายบางนา - ท่าเรือ  สายดาวคะนอง - ท่าเรือ  สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่  สายพญาไท - ศรีนครินทร์  สายรามอินทรา
- อาจณรงค์  และ สายบางปะอิน - ปากเกร็ด ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๗

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดตราเครื่องหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)

๑๘


ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๔ (แก้ไขเพิ่มเติมรวม ๗ ฉบับ)

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๙
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร
  ทางพิเศษศรีรัช  และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ
  เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษอุดรรัถยาระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕)

๒๐

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี และ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)

๒๑

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)

๒๒

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่
มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน