โครงการจัดระเบียบสังคมตามมาตรการ การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามอบายมุข
เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การค้าประเวณีรวมถึงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและป้องกันการแพร่การระบาดของยาเสพติดในสถานบริการ
 
ตรวจสอบ ร้าน FIFTYFIVE ปากซอยอุดมสุข 51 ตามมาตรการ การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามอบายมุข เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ การค้าประเวณีรวมถึงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและป้องกันการแพร่การระบาดของยาเสพติดในสถานบริการผลการตรวจ
-ไม่พบการกระทำความผิด
 
ร้านสหายนิยม
 
ร้านmoure
 
ร้านนวดบ้านแสนสบาย
 
ร้านนวด Arin spa
 
กลับหน้าแรก