"โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ" (สืบสานวัฒนธรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา) ทุกวันพระเดือนละครั้ง
กลับหน้าแรก